Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De teksten zijn zorgvuldig samengesteld, maar er kunnen onjuistheden in voorkomen. Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor de aangeboden informatie van teksten berusten bij Navagraha. De meeste gebruikte afbeeldingen zijn gelabeld voor hergebruik, inclusief aanpassing, uitgezonderd enkele foto’s uit eigen collectie van Navagraha. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Navagraha. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Privacyverklaring

 

 

Navagraha, praktijk voor Vedische astrologie en Ayurveda, gevestigd aan de Van

Zwaanenburghstraat 38, 8017 DW Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

 

Contactgegevens

www.nava-graha.nl. E-mailadres: info@nava-graha.nl
Van Zwaanenburghstraat 38
8017 DW Zwolle.
06-51344273

Welke persoonsgegevens?

Navagraha verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum en -tijd
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Navagraha verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid. Informatie die door cliënt wordt verstrekt om inzicht te krijgen in gezondheidssituatie en leefstijl van de persoon.

Doel en grondslag

Navagraha verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het vormen van een dossier dat als basis dient voor het verstrekken van ayurvedische adviezen en interpretaties van horoscopen;
– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Navagraha verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze  belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Navagraha neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Navagraha) tussen zit. Navagraha gebruikt géén computerprogramma’s of -systemen.

Periode van bewaren van persoonsgegevens

Navagraha bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Welke persoonlijke gegevens                                                       Bewaartermijn                                       Reden


Personalia en contactgegevens                                                     15 jaar                                                       WGBO (wettelijk)

Gebruikt in dossier voor Ayurvedische adviezen

Gebruikt voor facturering                                                              7 jaar                                                        Belastingdienst (wettelijk)

Personalia en contactgegevens ¹ ) en ²)                                        5 jaar                                                        Termijn voor cliënten contact

Gebruikt in dossier voor Astrologische adviezen
Gebruikt voor facturering                                                              7 jaar                                                        Belastingdienst (wettelijk)

¹) Voor- en achternaam, geslacht, leeftijd, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres
²) Geboortedatum en -tijd; geboorteplaats

Delen van persoonsgegevens met derden

Navagraha verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (administratie).
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Navagraha blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Navagraha gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Navagraha en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nava-graha.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Navagraha wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen van persoonsgegevens

Navagraha neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nava-graha.nl.